Máy phân tích điện giải

Máy phân tích điện giải Convergent bao gồm
+ Máy phân tích điện giải tự động 5 thông số
+ Máy phân tích điện giải bán tự động